HaadThip Be Proud - LGBTQ+ รักษ์โลก “ภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ”

28 มิถุนายน 2566

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ความสำคัญและสนับสนุนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ให้มีสิทธิที่จะเข้าถึงและได้รับสิทธิ หน้าที่ โอกาสตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในเดือน Pride Month หาดทิพย์ ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จ.สงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม สร้างสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ HaadThip Be Proud - LGBTQI+ รักษ์โลก “ภาคภูมิใจ ในความหลากหลายทางเพศ” โดยคุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นำผู้แทนพนักงานกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จ.สงขลา และน้องๆเฟรชชี่ปี 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 200 คน ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,000 ต้น อาทิ โกงกาง พังกาหัวสุม ลำพู และต้นจาก รวมถึง สร้างปะการังเทียมพื้นบ้าน หรือ ซั้ง ให้เป็นบ้านปลา เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และแหล่งอาหารของชุมชน ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และบรรยายพิเศษในภาคบ่าย เพื่อให้ความรู้ ความสนุกสนาน และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ทุกคนนำปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ : "DEI คืออะไร (Diversity : ความหลากหลาย, Equity : ความเสมอภาค และ Inclusion : การมีส่วนร่วม) ปิดท้ายด้วย คุณอานนท์ สักสองเมือง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา บรรยายในหัวข้อ “ความหลากหลาย รัก เข้าใจ ศักดิ์ศรี เท่าเทียม” ณ ฟาร์มทะเลบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา