นางยุพเรศ เที่ยงธรรม

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • เลขานุการและการพาณิชย์ Bristol College of Commerce, England

ประวัติการทำงาน

มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 25 ปี และเกษียณอายุในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546