นำส่งงบการเงินไตรมาส 3/2538

14 พฤศจิกายน 2538
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2538 และ 2537 และงบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลา 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละงวด ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลนี้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ในการจัดทำงบการเงิน การใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และ การสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี ซึ่งการสอบทานนี้มีขอบเขต จำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน มาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งควรนำมาปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลนี้ ให้เป็นไป ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากการสอบทานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น (นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 กรุงเทพฯ 8 พฤศจิกายน 2538 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) สินทรัพย์ 2538 2537 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 17,039 7,692 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ (หมายเหตุ 1) 32,042 18,293 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 1) (163) - รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 31,879 18,293 ลูกหนี้อื่น(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1,391,963 บาท ในงวด 2538)12,518 14,575 สินค้าคงเหลือ 40,527 32,466 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 12,813 17,108 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 438 293 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 115,214 90,427 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง 2,319 2,186 เงินลงทุน(สุทธิจากค่าเผื่อการลดค่าของเงินลงทุน 1,178,204.70 บาท ในงวด 2538 และ 1,110,041.41 บาท ในงวด 2537) 1,942 470 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 595,061 513,769 สินทรัพย์อื่น เงินมัดจำและพันธบัตรองค์การโทรศัพท์ 2,270 2,278 วัสดุส่งเสริมการขาย 17,834 13,698 รวมสินทรัพย์อื่น 20,104 15,976 รวมสินทรัพย์ 734,640 622,828 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : พันบาท) 2538 2537 หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร 119,179 79,495 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 102,855 78,746 เงินประกัน 134,169 106,888 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,663 22,620 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,033 905 รวมหนี้สินหมุนเวียน 378,899 288,654 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 683 1,514 รวมหนี้สิน 379,582 290,168 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุ 2) ทุนจดทะเบียน 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 250,000 250,000 ทุนที่ออก 13,281,250 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 132,813 132,813 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 121,525 121,525 กำไรสะสม จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 4,721 2,200 จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 10,000 10,000 ยังไม่ได้จัดสรร 85,999 66,122 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 355,058 332,660 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 734,640 622,828 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (จำนวนเงินพันบาท ระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลา 9 เดือน เว้นแต่กำไรต่อหุ้น) สิ้นสุด 30 กันยายน สิ้นสุด 30 กันยายน 2538 2537 2538 2537 รายได้ ขาย 239,303 186,337 829,377 621,544 รายได้อื่น 2,865 2,696 8,110 8,838 รวมรายได้ 242,168 189,033 837,487 630,382 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 153,477 118,776 519,007 387,349 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 74,587 58,627 226,121 176,439 หนี้สูญ - - 643 - ดอกเบี้ยจ่าย 2,474 1,427 6,307 3,547 ภาษีเงินได้ 3,773 3,227 26,666 19,454 รวมค่าใช้จ่าย 234,311 182,057 778,744 586,789 กำไรสุทธิ 7,857 6,976 58,743 43,593 กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.59 0.53 4.42 3.28 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 30 กันยายน 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หมายเหตุ 1 - ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ จากการสอบทานการแยกอายุลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2538 บริษัทมีลูกหนี้การค้า ที่ค้างชำระเกินกำหนดเป็นเวลานาน จำนวน 1,965,542.38 บาท บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญไว้แล้วเป็นจำนวน 163,062.00 บาท บริษัทอยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามหนี้ ดังกล่าว ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่า ลูกหนี้ดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินได้ จึงมิได้กันค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญเพิ่มขึ้นอีก หมายเหตุ 2 - ทุนเรือนหุ้น ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2532 ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 85 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท แบ่งออก เป็น 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท ต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2533 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 ได้มีมติพิเศษ ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 50 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2537 ได้มีมติยืนยันให้เพิ่มทุนเรือนหุ้น สำหรับหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือที่ยังไม่ ได้จัดสรรอีกจำนวน 11,718,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็น 117,187,500 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 5,859,375 หุ้น และจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 5,859,375 หุ้น ซึ่งเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดต่อไป - 2 - ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2538 และ 2537 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวน 250,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และทุนที่ออก ชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 132,812,500 บาท แบ่งออกเป็น 13,281,250 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท หมายเหตุ 3 - การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด จากเดิมชื่อ "บริษัท หาดทิพย์ จำกัด" เป็น "บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)" ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537