หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2538

16 สิงหาคม 2538
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มพาณิชย์ บริการ และอุตสาหกรรม บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (สอบทานแล้ว) (หน่วย : พันบาท) งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2538 2537 สินทรัพย์หมุนเวียน 112,207 93,714 สินทรัพย์รวม 721,519 621,788 หนี้สินหมุนเวียน 368,230 294,283 ส่วนของผู้ถือหุ้น 347,201 325,684 งบกำไรขาดทุน สะสมถึงไตรมาสนี้ ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน 2538 2537 2538 2537 รายได้จากการขาย 315,388 222,199 590,074 435,207 รายได้รวม 318,209 225,756 595,319 441,349 ต้นทุนขาย 196,134 135,909 365,530 268,573 ค่าใช้จ่ายในการขายและดำเนินงาน* 81,024 62,917 156,010 119,932 กำไรสุทธิ 28,401 18,628 50,886 36,617 กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.14 1.40 3.83 2.76 * หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย แต่ไม่รวมภาษีเงินได้ อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงถึงมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2538 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิสูงกว่ากำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/2537 เกินกว่าร้อยละ 20 ดังนี้ : 1. ยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่า 93.19 ล้านบาท หรือประมาณ 41.94 % เป็นผลมาจาก 1.1 ปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น อันเกิดจากความพยายามของบริษัทฯ ที่จะขยายตลาด สิน ค้าน้ำอัดลมให้สูงขึ้น โดยการเพิ่มเขตการขายให้มากขึ้นตลอดจนพลังความสามารถและความตั้งใจ ของพนักงานขายของบริษัทฯ ทุกคน จึงเอื้ออำนวยและผลักดันให้ความพยายามของบริษัทฯ ประสบผล สำเร็จได้เป็นอย่างดี 1.2 การปรับราคาขายสินค้าทุกขนาด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2538 ยกเว้นขนาด 10 ออนซ์ ซึ่งไม่มีผลทำให้ยอดขายลดลง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความต้องการของผลิตภัณฑ์ขนาดที่ ปรับ ราคา เช่น ขนาดลิตร และ กระป๋อง มีมากขึ้น และเป็นเพราะปัจจัยภาวะเศรษฐกิจที่ดีอย่าง ต่อเนื่อง ของภูมิภาคนี้ด้วย 2. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้อยู่ในสัดส่วนที่อัตราที่เหมาะสม