นำส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2538

15 สิงหาคม 2538
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2538 และ 2537 และงบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละงวดของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลนี้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบในการจัดทำงบการเงิน การใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี ซึ่งการสอบทานนี้ มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นต่อ งบการเงินมาก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งควรนำมาปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลนี้ ให้เป็น ไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากการสอบทานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น (นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2538 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) สินทรัพย์ 2538 2537 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 14,319 9,590 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ (หมายเหตุ 1) 25,485 20,091 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 1) (163) - รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 25,322 20,091 ลูกหนี้อื่น(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1,391,963 บาท ในงวด 2538) 10,678 11,554 สินค้าคงเหลือ 44,134 33,146 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 16,720 19,067 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,034 266 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 112,207 93,714 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง 6,180 2,470 เงินลงทุน(สุทธิจากค่าเผื่อการลดค่าของเงินลงทุน 1,178,204.70 บาท ในงวด 2538 และ 1,110,041.41 บาท ในงวด 2537) 402 470 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 585,279 510,863 สินทรัพย์อื่น เงินมัดจำและพันธบัตรองค์การโทรศัพท์ 2,253 2,261 วัสดุส่งเสริมการขาย 15,198 12,010 รวมสินทรัพย์อื่น 17,451 14,271 รวมสินทรัพย์ 721,519 621,788 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2538 2537 หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร 64,585 57,813 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 133,106 98,882 เงินประกัน 131,594 104,437 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 37,907 32,235 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,038 916 รวมหนี้สินหมุนเวียน 368,230 294,283 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 6,088 1,821 รวมหนี้สิน 374,318 296,104 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น(หมายเหตุ 2) ทุนจดทะเบียน 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 250,000 250,000 ทุนที่ออก 13,281,250 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 132,813 132,813 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 121,525 121,525 กำไรสะสม จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 4,721 2,200 จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 10,000 10,000 ยังไม่ได้จัดสรร 78,142 59,146 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 347,201 325,684 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 721,519 621,788 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (จำนวนเงินพันบาท ระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลา 6 เดือน เว้นแต่กำไรต่อหุ้น) สิ้นสุด 30 มิถุนายน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2538 2537 2538 2537 รายได้ ขาย 315,388 222,199 590,074 435,207 รายได้อื่น 2,821 3,557 5,245 6,142 รวมรายได้ 318,209 225,756 595,319 441,349 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 196,134 135,909 365,530 268,573 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 79,029 61,834 151,534 117,801 หนี้สูญ 30 11 643 11 ดอกเบี้ยจ่าย 1,965 1,072 3,833 2,120 ภาษีเงินได้ 12,650 8,302 22,893 16,227 รวมค่าใช้จ่าย 289,808 207,128 544,433 404,732 กำไรสุทธิ 28,401 18,628 50,886 36,617 กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.14 1.40 3.83 2.76 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 30 มิถุนายน 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หมายเหตุ 1 - ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ จากการสอบทานการแยกอายุลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2538 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้าง ชำระเกินกำหนดเป็นเวลานาน จำนวน 1,694,683.25 บาท บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไว้แล้วเป็นจำนวน 163,062 บาท บริษัทอยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามหนี้ดังกล่าว ซึ่งฝ่ายบริหาร เชื่อว่าลูกหนี้ดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินได้ จึงมิได้กันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีก หมายเหตุ 2 - ทุนเรือนหุ้น ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2532 ได้มี มติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 85 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท ต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2533 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 ได้มีมติพิเศษให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 50 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 ได้มีมติยืนยันให้เพิ่มทุนเรือนหุ้น สำหรับหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรอีก จำนวน 11,718,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็น 117,187,500 บาท โดยจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 5,859,375 หุ้น และจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 5,859,375 หุ้น ซึ่ง เงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดต่อไป ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2538 และ 2537 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวน 250,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และทุนที่ออกชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 132,812,500 บาท แบ่งออกเป็น 13,281,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท - 2 - หมายเหตุ 3 - การแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด จากเดิมชื่อ "บริษัท หาดทิพย์ จำกัด" เป็น "บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)" ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 หมายเหตุ 4 - การจัดประเภทรายการใหม่ รายการในงบการเงินบางรายการสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2537 ได้จัดประเภท รายการใหม่ให้สอดคล้องกับงบการเงิน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2538