หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2538`

18 พฤษภาคม 2538
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มพาณิชย์ บริการ และอุตสาหกรรม บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 2537 สินทรัพย์หมุนเวียน 99,157 89,350 สินทรัพย์รวม 679,172 600,406 หนี้สินหมุนเวียน 336,184 291,221 ส่วนของผู้ถือหุ้น 342,043 307,056 งบกำไรขาดทุน 2538 2537 รายได้จากการขาย 274,686 213,008 รายได้รวม 277,110 215,593 ต้นทุนขาย 169,396 132,664 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน* 74,986 57,015 กำไรสุทธิ 22,485 17,989 กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.69 1.35 * หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย แต่ไม่รวมภาษีเงินได้ บริษัทฯ ได้สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน พร้อมทั้งนำส่งงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว