รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1

16 พฤษภาคม 2538
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 และ 2537 และงบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละงวด ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลนี้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบในการจัดทำงบการเงิน การใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี ซึ่งการสอบทานนี้มี ขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นต่อ งบการเงินมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งควรนำมาปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลนี้ ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากการสอบทานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น (นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 กรุงเทพฯ 11 พฤษภาคม 2538 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หน่วย : พันบาท สินทรัพย์ 2538 2537 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 10,390 8,036 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ 23,626 19,850 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (163) - รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 23,463 19,850 ลูกหนี้อื่น(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1,392 พันบาทในงวด 2538) 10,084 13,433 สินค้าคงเหลือ 39,253 33,837 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 15,141 13,019 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 826 1,175 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 99,157 89,350 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง 3,442 2,560 เงินลงทุน 402 470 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 561,104 493,657 สินทรัพย์อื่น เงินมัดจำและพันธบัตรองค์การโทรศัพท์ 2,257 2,268 ค่าใชจ่ายรอตัดบัญชี - 415 วัสดุส่งเสริมการขายคงเหลือ 12,810 11,686 รวมสินทรัพย์อื่น 15,067 14,369 รวมสินทรัพย์ 679,172 600,406 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หน่วย : พันบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2538 2537 หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร 61,670 4,861 ตั๋วเงินจ่าย-บริษัทการเงิน - 34,000 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 125,974 103,552 เงินปันผลค้างจ่าย - 16,602 เงินประกัน 119,682 101,408 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,294 30,288 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,564 510 รวมหนี้สินหมุนเวียน 336,184 291,221 หนี้สินอื่น 945 2,129 รวมหนี้สิน 337,129 293,350 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุ 1) ทุนจดทะเบียน 25,000,000 หุ้น ในงวด 2538 และ 13,281,250 หุ้น ในงวด 2537 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 250,000 132,813 ทุนที่ออก 13,281,250 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 132,813 132,813 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 121,525 121,525 กำไรสะสม จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 2,200 2,200 จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 10,000 10,000 ยังไม่ได้จัดสรร 75,505 40,518 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 342,043 307,056 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 679,172 600,406 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ) งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (จำนวนเงินพันบาท เว้นแต่กำไรต่อหุ้น) 2538 2537 รายได้ ขาย 274,686 213,008 รายได้อื่น 2,424 2,585 รวมรายได้ 277,110 215,593 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 169,396 132,664 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 72,505 55,967 หนี้สูญ 613 - ดอกเบี้ยจ่าย 1,868 1,048 ภาษีเงินได้ 10,243 7,925 รวมค่าใช้จ่าย 254,625 197,604 กำไรสุทธิ 22,485 17,989 กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.69 1.35 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด) หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2538 และ 2537 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) หมายเหตุ 1 -ทุนเรือนหุ้น ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2532 ได้มี มติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 85 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท ต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2533 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 ได้มีมติพิเศษให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 50 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 ได้มีมติยืนยันให้เพิ่มทุนเรือนหุ้น สำหรับหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรอีก จำนวน 11,718,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็น 117,187,500 บาท โดยจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 5,859,375 หุ้น และจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 5,859,375 หุ้น ซึ่งเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดต่อไป ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวน 250,000,000 บาท แบ่งออก เป็น 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และทุนที่ออกชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 132,812,500 บาท แบ่งออกเป็น 13,281,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท หมายเหตุ 2 - เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2538 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2537 โดยให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 หุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือที่จะต้องจ่ายอีกหุ้นละ 1.75 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 23,242,187.50 บาท โดยให้จ่ายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 และให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,615.18 บาท - 2 - หมายเหตุ 3 - การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จากเดิมชื่อ "บริษัท หาดทิพย์ จำกัด" เป็น "บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) " ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537