นำส่งรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1

16 พฤษภาคม 2538
วันที่ 16 พฤษภาคม 2538 เรื่อง นำส่งรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 2. รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1 จำนวน 45 ฉบับ บริษัทฯ ได้สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน พร้อมทั้งนำส่งงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มาให้จำนวน 45 ฉบับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2538 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะ เดียวกันของปีก่อน ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.99 ทั้งนี้เนื่องจากยอดขาย ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 ซึ่งมีผลทำให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 61.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28.96 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มเขตการขายของบริษัทฯ ทำให้ สามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องของภาคใต้ โดยเฉพาะราคาพืชผลเกษตรหลักที่สำคัญ คือ ยางพารามีราคาสูงขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (น.ส.โอษริศ อมาตยกุล) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน ปฎิบัติหน้าที่แทน กรรมการผู้จัดการ สุดาลักษณ์/ สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มพาณิชย์ บริการ และอุตสาหกรรม บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2538 2537 สินทรัพย์หมุนเวียน 99,157 89,350 สินทรัพย์รวม 679,172 600,406 หนี้สินหมุนเวียน 336,184 291,221 ส่วนของผู้ถือหุ้น 342,043 307,056 งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม รายได้จากการขาย 274,686 213,008 รายได้รวม 277,110 215,593 ต้นทุนขาย 169,396 132,664 ค่าใช้จ่ายในการขายและดำเนินงาน* 74,986 57,015 กำไรสุทธิ 22,485 17,989 กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.69 1.35 * หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย แต่ไม่รวมภาษีเงินได้