แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ บริษัท หาดทิ

27 เมษายน 2538
แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ 1. วันที่รายงาน 24 เมษายน 2538 2. วัตถุประสงค์ของการรายงานนี้เพื่อ (/) การรายงานตามาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ( ) การแก้ไขหรือเพิ่มเติมการรายงานครั้งก่อนที่เคยรายงานไว้เมื่อวันที่............ 3. วันที่ได้มาหรือจำหน่าย 21 เมษายน 2536 4. รายงานนี้เป็นรายงานการ (/) ได้มา ( ) จำหน่าย หลักทรัพย์ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น (/) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ) บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ( ) บริษัทมหาชนจำกัด 5. ชื่อบุคคลที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น (ระบุชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้) บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด (มหาชน) ในนามกองทุนไทยเอควิตี้ฟันด์ ที่อยู่ อาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 เลขที่ 193-195 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 661-9000-99 6. ประเภทของหลักทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่าย (/) หุ้น ( ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น อัตราส่วนการใช้สิทธิซื้อหุ้น 1 หน่วย : ....... หุ้น ( ) หลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ (ระบุ)....... อัตราส่วนการแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้น 1 หน่วย : ....... หุ้น 7. จำนวนที่ได้มาหรือจำหน่าย 46,400 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด 8. การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 7 เกิดจากการ (ถ้ามีหลายกรณีในวันเดียวกันให้ระบุ ทุกกรณีที่เข้าข่ายและระบุจำนวนในแต่ละกรณี) ได้มา (/) ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ) ซื้อในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ( ) ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ ใช้สิทธิแปลงสภาพตามหลักทรัพย์อื่นที่อาจ แปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ ( ) ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ( ) อื่น ๆ ระบุ........................... จำหน่าย ( ) ขายให้ผู้ทำคำเสนอซื้อในคำเสนอซื้อ ( ) ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ) ขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ( ) อื่น ๆ ระบุ กรณีจำหน่ายหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้ระบุชื่อผู้ซื้อ (ถ้าทราบ)................................... 9. จำนวนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ภายหลังการได้มาหรือจำหน่าย 695,050 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 10. (เฉพาะกรณีรายงานการได้มา) ระบุราคาสูงสุดที่ได้หลักทรัพย์ดังกล่าวมาในช่วงระยะเวลา 90 วันก่อนหน้าวันที่ได้มาตามข้อ 3 จนถึงวันที่ได้มาตามข้อ 3 ราคา 59 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ได้มาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 11. บุคคลผู้รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (ระบุชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ ในกรณี เป็นการรายงานแทนบุคคลตามข้อ 5 ให้ระบุด้วย) นางชรินทร วงศ์ภูธร ที่อยู่ ตามข้อ 5 12. (เฉพาะกรณีได้มาในลักษณะที่ทำให้เกิดภาระต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตาม หมวด 1 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กก. 4/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี การในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2538) ( ) จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือ ( ) จะลดสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนดังกล่าว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในส่วนที่กำลังจะลด หรือ ( ) ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหนังสือ ที่.......... ลงวันที่.......... หรือ ( ) ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาศัย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่............................ ลงชื่อ นางชรินทร วงศ์ภูธร ผู้ช่วยกรรมการจัดการ ผู้รายงาน