หาดทิพย์ แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/253

05 เมษายน 2538
หาดทิพย์ แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 17/2538 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประ ชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2538 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2538 นั้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 8,123,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.17 ครบเป็นองค์ประชุม และได้ลงมติใน เรื่องต่างๆ ดังนี้ : 1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการปี 2537 ของคณะกรรมการ 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลปี 2537 ดังนี้ 4.1 จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 4.2 จ่ายเงินปันผลปี 2537 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระ หว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวด สุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวในวันอังคารที่ 2 พฤษ ภาคม 2538 5. มีมติเป็นเอกฉันท์ 5.1 อนุมัติให้ พันตรี พัชร รัตตกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้ง นายชาติเชื้อ กรรณสูต เป็นกรรมการแทน 5.2 เลือกตั้ง ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นางสาวโอษริศ อ มาตยกุล นางปริยา จีระพันธุ์ และ นายปรีชา สมสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำ แหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 6.มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งบริษัทสำนักงาน พีท มาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2538 โดยได้รับค่าสอบบัญชีปีละ 270,000.00 บาท