แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2538

05 เมษายน 2538
วันที่ 4 เมษายน 2538 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2538 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาขน) ได้มีมติให้เรียกประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2538 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2538 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสายทิพย์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค นั้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 8,123,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.17 ครบเป็นองค์ประชุม และได้ลงมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ : 1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการปี 2537 ของคณะกรรมการ 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลปี 2537 ดังนี้ 4.1 จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 4.2 จ่ายเงินปันผลปี 2537 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 ในอัตรา หุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2538 ....2/ - 2 - 5. มีมติเป็นเอกฉันท์ 5.1 อนุมัติให้ พันตรี พัชร รัตตกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้ง นายชาติเชื้อ กรรณสูต เป็นกรรมการแทน 5.2 เลือกตั้ง ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล นางยุพเรศ เที่ยงธรรม นางสาวโอษริศ อมาตยกุล นางปริยา จีระพันธุ์ และ นายปรีชา สมสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งบริษัท สำนักงาน พีท มาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2538 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปีละ 270,000.00 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ สุดาลักษณ์/