หาดทิพย์ ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

02 มีนาคม 2538
หาดทิพย์ ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 50/2538 วัน ที่ 1 มีนาคม 2538 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ : 1. รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบแล้ว และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2538 ต่อไป 2. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2537 ไว้เป็นทุนสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในอัตราร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 17/2538 ต่อไป 3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2537 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,281,250 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท (สามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2537 ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 2537 ดังกล่าวในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2538 และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 /2538 ต่อไป 4. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2538 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2538 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสายทิพย์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปาร์ค เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22 ถนนสุ ขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 5. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 /2538 และสิทธิรับเงินปันผล วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2538 เวลา 12.00 น. ถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2538 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเสร็จสิ้น