หาดทิพย์ นำส่งงบปี 2537 (ตรวจสอบแล้ว)+ชี้แจง

01 มีนาคม 2538
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มพาณิชย์ บริการ และอุตสาหกรรม บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ตรวจสอบแล้ว) (หน่วย : พันบาท) งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 2536 สินทรัพย์หมุนเวียน 88,736 85,540 สินทรัพย์รวม 630,949 581,803 หนี้สินหมุนเวียน 310,316 273,698 ส่วนของผู้ถือหุ้น 319,557 305,668 งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 2536 รายได้จากการขาย 832,724 679,588 รายได้รวม 843,925 696,118 ต้นทุนขาย 521,676 426,775 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน* 249,361 214,415 กำไรสุทธิ 50,412 36,479 กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.80 2.75 * หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย แต่ไม่รวมภาษีเงินได้ อนึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2537 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2536 ปรากฎว่า บริษัทฯมี กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 2536 ถึงร้อยละ 38.19 เนื่องจาก 1. ยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง 153.14 ล้านบาทเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสาเหตุที่ยอด ขายเพิ่มขึ้นสูงมากในปี 2537 เกิดจากความพยายามในการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ โดยในปี 2537 บริษัทฯ ได้เพิ่มคลังสินค้าในต่างจังหวัดอีก 2 คลังสินค้าและมีหน่วยขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ภาวะเศรษฐ กิจที่ขยายตัวในอัตราที่สูง โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตร-ยางพารา ที่สูงขึ้นมากทำให้ผู้บริโภคใน ภาคใต้มีกำลังซื้อสูงขึ้น 2. บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในอัตราที่ เหมาะสม 3. ดอกเบี้ยจ่ายปี 2537 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณ 1.6 ล้านบาท