หาดทิพย์ รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 เป็นครั้งที่ 2

20 December 2023

คุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ต่อเนี่องเป็นครั้งที่ 2 จาก ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและจุดยืนของ “หาดทิพย์” ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย โดยหาดทิพย์เป็น 1 ใน 13 องค์กรระดับประเทศที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ในงาน CAC National Conference 2023 “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา