บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัทโคคา-โคลา สหรัฐอเมริกา โดยตรง ให้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ทั้งชนิดอัดลมและไม่อัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าโคคา-โคลา

มีความใส่ใจด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน ดังปรากฏในถ้อยแถลงคุณภาพของบริษัทฯ ดังนี้

ใบรับลิขสิทธิ์จากบริษัทโคคา-โคลา สหรัฐอเมริกา
Download

ภายใต้นโยบายของบริษัทโคคา-โคลา ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน

Quality Policy
Download
Environmental Policy
Download
Safety, Occupational Health and Environment Policy
Download

International certificate Of approval