หาดทิพย์ รับรางวัลชนะเลิศ “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” สาขา ผู้นำองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

08 November 2022

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชนะเลิศ “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” สาขาผู้นำองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (LEADERSHIP COMMITMENT) และ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชมเชย สถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender-Inclusive Workplace) จากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women ในงาน “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ขอขอบคุณหน่วยงานจาก UN Women ตลาดหลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่จัดโครงการนี้ให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงออกและทำในสิ่งที่ถูกต้อง”

“หาดทิพย์” เป็นผู้ได้รับลิขสิทธ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคลา-โคลา รับผิดชอบในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ หลายปีที่ผ่านมา หาดทิพย์ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย งานที่ผู้ชายทำได้ 100% ผู้หญิงก็สามารถที่จะทำได้ เราได้จัดทำโครงการสรรหาพนักงานหญิงเพื่อดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการสาขา” ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่เป็น Frontline โดยพัฒนาพนักงานหญิงที่เราเชื่อว่า พวกเขามีขีดความสามารถและเป็นผู้นำที่จะทำงานได้โดยไม่จำกัดเพศสภาพ และอีกโครงการหนึ่ง เป็นการส่งเสริมศักยภาพของร้านค้าที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยทีมงานเข้าไปแนะนำและช่วยเรื่องการบริหารจัดการสต็อกสินค้า การบริหารการเงินเบื้องต้น และความรู้เรื่อง E-Payment (Electronic Payment System) ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจของเขาเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยความสำคัญของความเท่าเทียมบนพื้นฐานขีดความสามารถของบุคลากร โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเพศภาพ และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับงานประกาศรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ในปีนี้ พิจารณาจากการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้นำสูงสุดองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ เพื่อชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีองค์กรธุรกิจชั้นนำที่มีการดำเนินการเพื่อความเท่าเทียมทางเพศกว่า 500 บริษัทจาก 19 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรม Centara Grand @CentralWorld Bangkok เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา