หาดทิพย์ ฉลองครบรอบ 50 ปี หาดทิพย์ จัดโครงการ 50 ปี 50 ตัน ให้สำเร็จในปี 2564 รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สานต่อโครงการ คนหาดทิพย์มีจิตอาสา ร่วมลดขยะชุมชนจากปี 2561 เพื่อเฉลิมฉลอง “หาดทิพย์” ครบรอบ 50 ปี ใน “โครงการ 50 ปี 50 ตัน” เป้าหมายเก็บและลดขยะชุมชนให้ได้ 50 ตัน ภายในปี 2564 โดยพนักงานหาดทิพย์ทั้งหมด ร่วมกันลดและคัดแยกขยะโดยเริ่มตัวเองและครอบครัว พร้อมกับรณรงค์และจับมือกับชุมชนรอบข้าง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อม สังคมที่น่าอยู่ และสวยงามในพื้นที่โดยรอบ 19 สาขาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้ ยังจัดให้มีรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สาขาที่สามารถลด และเก็บขยะได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยปริมาณขยะที่เก็บได้ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ วัน เวลา สถานที่ และหน่วยงานที่เข้าร่วม เพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างความภาคภูมิใจในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสะอาด สวยงาม อย่างยั่งยืน