รางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษายอดเยี่ยมประจำปี 2560 ให้แก่บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติเพื่อสังคม และได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน (ชั่วคราว) นับเป็นระบบที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง