รางวัลหญ้าแฝกทองคำ

คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชนะเลิศ “หญ้าแฝกทองคำ” โดยได้รับโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกียรติบัตรจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเงินรางวัล จากการประกวดการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557-2558 ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก เมื่อ 15 มิถุนายน 2558