ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ทวีคูณเมื่อพบว่าปัจจุบันสภาวะโลกร้อนมีผลกระทบอย่างชัดเจนทั่วโลก โดยได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จนได้การรับรอง ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดคาร์บอน และได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร นอกจากนี้ ยังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว)