บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการรีไซเคิล

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดการใช้พลาสติก

น้ำทิพย์ คิดมาเพื่อโลก

พลิกโฉม “น้ำทิพย์” ผู้นำแบรนด์น้ำดื่ม ด้วยรูปลักษณ์และแนวคิดใหม่ที่มากกว่าน้ำดื่ม ใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พีอีทีเบาพิเศษ ผลิตโดยเครื่องจักรใหม่ เทคโนโลยีสูง ที่สามารถลดการใช้วัตถุดิบพลาสติกลดลงถึง 35% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม นับเป็นบรรจุภัณฑ์พีอีทีน้ำหนักเบาที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งยังออกแบบให้สามารถบิดตัวขวดได้เมื่อดื่มหมด เพื่อช่วยลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะรีไซเคิล

ธนาคารรีไซเคิล

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลขึ้นเมื่อปี 2552 ซึ่งจะเปิดทำการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการธนาคารรีไซเคิลบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ครอบครัวและชุมชน
  2. เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดให้น้อยที่สุดและเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรีไซเคิลขยะของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  3. เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานต่อไป
  4. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  5. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธนาคารรีไซเคิล

  1. เกิดระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีและมีประสิทธิภาพในบริษัทฯ
  2. พนักงานและสมาชิกในครอบครัวมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน
  3. สร้างรายได้และฝึกนิสัยการออมให้กับสมาชิก

รายละเอียดสมุดบัญชี

รายละเอียดสมุดบัญชี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลธนาคาร

เจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักขยะรีไซเคิล

การจัดการของเสีย

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรม โดยมีการคัดแยกของเสียเพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำจัด และยังสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง โดยบริษัทฯได้มีธนาคารรีไซเคิลเพื่อมาช่วยให้พนักงานสามารถนำขยะที่คัดแยกมาขายเป็นรายได้ต่อไป

การจัดการของเสียในโรงงาน

สัดส่วนปริมาณปริมาณของเสีย

ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป

ขยะอันตราย