ภาพรวม

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยใส่ใจในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ กลุ่มพลังงานหลักที่ใช้คือ ไฟฟ้า รองลงมา คือ น้ำมันเตาและก๊าซ LPG ในรถยก บริษัทฯได้คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้กำหนดการเป้าหมายเพื่อควบคุมการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้เช่นกัน โดยเป้าหมายดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติม

การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านน้ำต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงผ่านคณะทำงานประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านน้ำ และคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำในการผลิต โดยพิจารณาสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพอุทกวิทยา ความเสี่ยงด้านกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคา รวมถึงจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงกรณีหากเกิดภัยแล้ง เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและชุมชนใกล้เคียง

ดูเพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการรีไซเคิล

การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดการใช้พลาสติก
ดูเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี

โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน