นายริการ์โดวโรดม สุจริตกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Corporate Strategy / กรรมการความยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • M.A. Law, Bristol University, UK: 2002-2004
  • B.A. Classics, Amherst College, Mass., USA 1996-2000
  • Harrow School, Middlesex, UK, 1990-1995

ประวัติการทำงาน

1 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Future Growth and Diversification), บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2552- 2560 Chief Corporate Officer (Final Position Held), CANADOIL Group of Companies
2000 - 2009 Senior Analyst, Financial Risk Management and Operations Group, Bank of Thailand