นางสาวรัตนาวดี เกียรติซิมกุล

กรรมการความยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สายงานการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการฝึกอบรม

 • ปี 2554 Global Reporting Initiative (GRI) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2556 Anti-Corruption The Practical Guide โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2558 Fraud Risk Management-Technique and Tool โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2558 How to Develop a Risk Management Plan โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2559 COSO 2013 & Anti-Corruption Masterclass โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ปี 2560 การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2561 How to Develop a Risk Management Plan ( HRP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2561 Corporate Governance for Executives (CGE) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2562 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2562 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2563 เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2563 THIS One-on-One โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2564 Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

1 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกำกับดูแลกิจการ
15 มิถุนายน 2562 – 30 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 เมษายน 2549 – 14 มิถุนายน 2562 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล