นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืน/ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (ขายและการตลาด), บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ขายและการตลาด), บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2555 ผู้อำนวยการตลาดและขาย, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2547 – 2550 ผู้อำนวยการตลาด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)