นายโจเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาที่ยั่งยืน
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายริการ์โดวโรดม สุจริตกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Corporate Strategy / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
นางสาวรัตนาวดี เกียรติซิมกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายสยาม สุวรรณรัตน์
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมี นางสาวชนิตา เถาถวิล ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – กลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ