พลตรี พัชร รัตตกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายโจเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการความยั่งยืน
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืน/ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs
นายริการ์โดวโรดม สุจริตกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Corporate Strategy / กรรมการความยั่งยืน
นางสาวรัตนาวดี เกียรติซิมกุล
กรรมการความยั่งยืน
นายสยาม สุวรรณรัตน์
กรรมการความยั่งยืน

โดยมี นางสาวชนิตา เถาถวิล ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – กลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ