โดยมี นางสาวรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ