ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ % ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 48,833,726 24.51
2. ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล 24,439,839 12.27
3. นางประพันธ์ศรี รัตตกุล 20,136,281 10.11
4. น.ส.พัณณภา รัตตกุล 14,421,647 7.24
5. พันเอกพัชร รัตตกุล 10,381,044 5.21
6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 10,259,323 5.15
7. นางปริยา จีระพันธุ์ 8,661,275 4.35
8. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 3,795,593 1.91
9. น.ส.สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 3,792,626 1.90
10. นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3,183,807 1.60
11. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 3,107,600 1.56
12. ด.ช.หฤษฎ์ จีระพันธุ์ 3,003,400 1.51
13. ด.ญ.ชัญญา จีระพันธุ์ 2,047,300 1.03
14. นายธีรพัฒน์ ชื่นชม 2,023,000 1.02
15. น.ส.จิรภา อุกฤษฏ์ 1,562,385 0.78
16. นายพิชากร รัตตกุล 1,473,144 0.74
17. น.ส.วันเฉลิม ศาตะมาน 1,392,144 0.70
18. น.ส.อังสิมา วัชรภูวนนท์ 1,218,900 0.61
19. น.ส.สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ 1,100,000 0.55
20. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,067,762 0.54
21. นายสมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ 1,000,000 0.50
22. UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, HONG KONG BRANCH 1,000,000 0.50