ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน / ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2561
30 มิ.ย. 2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
รายได้รวม 5,458.81 5,732.07 5,690.86 5,722.70 3,598.54
สินทรัพย์รวม 4,465.69 4,708.32 4,609.24 4,757.80 4,938.35
หนี้สินรวม 2,115.70 2,235.10 1,943.99 2,045.52 1,999.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,349.98 2,473.21 2,665.24 2,712.26 2,939.16
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 27.43 31.01 32.35 33.73 36.04
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%) 1.45 4.20 4.93 4.27 5.69
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.90 4.23 5.00 4.37 5.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 5.20 10.00 11.03 9.26 14.50
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(%) 3.44 6.29 7.29 6.41 10.17
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.51 1.21 1.42 1.25 1.56