จรรยาบรรณบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม