นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) จึงมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีแนวนโยบายปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการเรียก รับ และจ่ายสินบน