ภาพรวมขององค์กร

ประวัติหาดทิพย์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมน้ำอัดลม โดยได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคลา คัม ปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจียร์ ให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคคา-โคลา” “แฟนต้า” "สไปรท์" และผลิตภัณฑ์อื่นที่โคคา -โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มินิทเมด และน้ำดื่มน้ำทิพย์ โดยมีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือโรงงานที่ 1 ตั้ง อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงงานที่ 2 ตั้ง อยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีขอบเขตการจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบี่ ยะลา ภูเก็ต พังงา ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส

บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและบางส่วนซื้อจากบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งในกรุงเทพฯ มาจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  1. ผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม (Sparkling Beverages) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ โค้ก แฟนต้า และสไปรท์
  2. ผลิตภัณฑ์ non-carbonated (Still Beverages) ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มินิทเมด และน้ำดื่มน้ำทิพย์

รายได้หลักของบริษัทฯ คือรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ให้ผลิตและจำหน่ายเฉพาะ 14 จังหวัด ภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีโครงสร้างของรายได้ ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้:

รายละเอียด
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์นํ้าอัดลม 6,375.17 94.20 5,400.70 94.68 5,361.13 94.54
ผลิตภัณฑ์ non-carbonate 392.68 5.80 303.31 5.32 309.86 5.46
รวมรายได้จากการขายสินค้า 6,767.85 100.00 5,704.01 100.00 5,670.99 100.00
In the 40 years since its inception
Haadthip maintains share leadership throughout the decades in the soft drink category

บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้วทั้งหมดของหาดทิพย์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลมาแล้วโดยเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์ บรรจุภัณฑ์ประเภท PET หรือพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน และสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องนั้นทำจากอะลูมิเนียมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และผลิตจากอะลูมิเนียมที่ได้ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

ในปัจจุบัน หาดทิพย์อยู่ระหว่างประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ จากกระบวนผลิตและผลิตภัณฑ์ของเรา โดยในปี 2556 หาดทิพย์ได้ร่วมกับองค์กร Thailand Carbon Trust ในการวัดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์บางส่วนของเรา

ณ วันนี้ หาดทิพย์ ผลิต จำหน่าย และกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ เหล่านี้ โคคา-โคลา, โค้ก ไลท์, โค้ก ซีโร่, แฟนต้า, สไปรท์, ชเวปส์, รูทเบียร์ เอ แอนด์ดับบลิว, มินิท เมด สแปลช, มินิท เมด พัลพิ, มินิทเมด ไวตา คิดส์, และน้ำทิพย์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราครอบคลุมการบริโภคเกือบทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสดชื่น สุขภาพ ทดแทนความต้องการน้ำ และการสังคม

ใน 4 ทศวรรษที่ผ่านมานับจากจุดกำเนิดของบริษัทฯ หาดทิพย์ยังครองความเป็นผู้นำตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินการต่อไปในความเป็นผู้นำด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีความยึดมั่นในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่

วิสัยทัศน์

เรา คือ ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์นี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างอนาคตที่ส่งผลเชิงบวก ผ่านวิธีการทำงาน การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมโดยรวม

ความหมายของวิสัยทัศน์

เรา

หมายถึง บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำ

หมายถึง บริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราการเติบโตของรายได้และยอดขายที่กำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายถึง การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง

พันธกิจ

เป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร ที่ครองความเป็นหนึ่งในตลาดภาคใต้ โดยมีรายได้และยอดขายที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้

มีบุคลากรที่มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โดยการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามที่สังคมต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบที่มีความยั่งยืน

จุดมุ่งหมาย

ดำรงความมุ่งหมายอย่างต่อเนื่องในการที่จะเพิ่มยอดขายที่มีกำไรและยั่งยืนเป็นยูนิตเคส โดยการมอบความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งรายเก่าและรายใหม่ ผ่านทางการบริการที่ยอดเยี่ยม ให้แก่และผ่านลูกค้าของเราโดยมีอัตราการตอบแทนที่เพิ่มยิ่งขึ้น

ปรัชญา

ปรัชญาในการทำงานของหาดทิพย์ เป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารแบบตะวันออกและตะวันตก

ปรัชญาในการทำงานของหาดทิพย์ เป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารแบบตะวันออกและตะวันตก กล่าวคือ การบริหารแบบตะวันออก คือทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานมีความจริงใจ ห่วงใย และเกรงใจซึ่งกันและกัน จึงทำให้เจ้าหน้าที่มีความผูกพันกับบริษัทฯ อย่างแนบแน่น และสำหรับแนวคิดทางตะวันตกนั้น ความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่พนักงานขึ้นอยู่กับผลงานและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่คำนึงถึงวันเวลาทำงานปกติที่บริษัทฯ กำหนดไว้

หาดทิพย์เจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้ทุกวันนี้นั้นเป็นเพราะ กำลังสนับสนุนจากพนักงานที่มีความสามัคคีกันทุกฝ่าย ต่างอุทิศตนอย่างสุดความสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าไต่เต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามกำลังความสามารถของตนถือว่าเป็นเหตุผลหลัก ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือ เรามีการวางแผนการตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม และปัจจัยที่ขาดไม่ได้คือ คณะผู้บริหารระดับสูงที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

เราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐานของค่านิยม 10 ประการ ดังนี้:
icon
1. ความซื่อสัตย์ สุจริต

ซื่อสัตย์ สุจริต, เปิดเผย และมีความจริงใจ

icon
2. ความคิดริเริ่มเป็นรายบุคคล

มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง

icon
3. เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

ทำให้เกินความคาดหวังของลูกค้าเสมอ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า

icon
4. การทำงานเป็นทีม

ทำงานร่วมกัน และสนับสนุนเพื่อนร่วมงานเพื่อยกระดับผลงานโดยรวม

icon
5. การพัฒนาบุคลากร

สร้างคนโดยการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

icon
6. การไว้ใจและการเคารพซึ่งกันและกัน

ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และการให้เกียรติ รวมถึงการสร้างความไว้วางใจจากผู้อื่น

icon
7. ความทุ่มเทและผูกพัน

รับผิดชอบและทำในสิ่งที่ตนให้คำมั่นไว้

icon
8. เป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาคใต้

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง

icon
9. กลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างความสัมพันธ์

กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า, ผู้บริโภค และส่วนราชการในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

icon
10. ความสนุกสนานในการทำงาน

ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัว และมีความสุขในการมาทำงานในแต่ละวัน