บริษัทหาดทิพย์ฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสื่อวัสดุส่งเสริมการขาย ประจำปี 2562

“ ตามที่บริษัทหาดทิพย์ฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสื่อวัสดุส่งเสริมการขาย ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้มี vendors หรือ คู่ค้า ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 39 คน ( จาก 26 บริษัท / ร้านค้า ) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังนโยบายการดำเนินการของบริษัทฯ และยื่นซองประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว

จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเปิดซองและพิจารณาราคาแล้ว

จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบ ” ดาว์นโหลดเอกสารแนบ