หาดทิพย์ (HTC) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2563

หาดทิพย์ (HTC) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2563 และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือ Sustainable Development Showcase ประจำปี 2563 โดยแสดงข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ภายใต้เนื้อหาแนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19

ซึ่ง HTC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหนังสือดังกล่าวฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร