ขยายเวลาการส่งผลงาน โครงการประกวด ออกแบบโลโก้ 50 ปีหาดทิพย์ (50 years and beyond)ใบสมัคร โครงการประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปีหาดทิพย์ (50 years and beyond):  ดาวน์โหลด

ระเบียบการประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปี หาดทิพย์: ดาวน์โหลด

โลโก้ haadthip และ coca-cola โครงการประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปีหาดทิพย์: ดาวน์โหลด