Overviews

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยใส่ใจในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

Explore more

Energy and Climate Change

บริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ กลุ่มพลังงานหลักที่ใช้คือ ไฟฟ้า รองลงมา คือ น้ำมันเตาและก๊าซ LPG ในรถยก บริษัทฯได้คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้กำหนดการเป้าหมายเพื่อควบคุมการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้เช่นกัน โดยเป้าหมายดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

Explore more

Water Stewardship

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านน้ำต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงผ่านคณะทำงานประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านน้ำ และคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำในการผลิต โดยพิจารณาสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพอุทกวิทยา ความเสี่ยงด้านกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคา รวมถึงจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงกรณีหากเกิดภัยแล้ง เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและชุมชนใกล้เคียง

Explore more

Sustainable Packaging and Recycling

การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดการใช้พลาสติก
Explore more

Corporate Social Responsibility

Haadthip’s board of directors have a policy that comes with social and environmental awareness along with good operating profit.

The Company is committed to business management with moral principle business ethics, respect to human rights, determination to provide quality products and services, care for the environment and while taking into consideration the interests of all stakeholders. THE Company shall instill conscience in its staff in regards to the responsibility towards the society and environment; ensure the best use of resources; treat all consumers in an equitable manner; and comply with legal requirements and any other regulatory requirements or any related universal practices; as well as take part in community development in a continuous and sustainable manner..