Our Commitment

หาดทิพย์มีนโยบายในการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง และเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพื่อ “ชุมชนของเรา” โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบในทุกที่ ที่บริษัทฯเข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันนี้หาดทิพย์ร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยมีกรอบการทำงาน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
  • ME : ส่งเสริมชีวิตกระฉับกระเฉงและแอคทีฟสู่สุขภาพแข็งแรง เพื่อ “ตัวเรา”
  • WE : เสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรง เพื่อ “สังคมของเรา”
  • WORLD : พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ “โลกของเรา”