Sprite

  • น้ำตาล 13.5%
  • แต่งรสธรรมชาติ ใช้วัตถุกันเสีย
Calories (%) 10% 200 Kcal
Sugar (%) 16% 46 g.
Fat (%) 0% 0
Saturates (%) 0% 0
Salt (%) 1% 30 mg.
ML 200 ml. per serving

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี