Namthip

  • น้ำบริสุทธิ์
Calories (%) 0% 0
Sugar (%) 0% 0
Fat (%) 0% 0
Saturates (%) 0% 0
Salt (%) 0% 0
ML 550 ml. per serving

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี