Coca - Cola

  • น้ำตาล 10%
  • แต่งรสและเจือสีธรรมชาติ (INS150d)
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS338)
Calories (%) 4% 80 Kcal
Sugar (%) 24% 34 g.
Fat (%) 0% 0
Saturates (%) 0% 0
Salt (%) 1% 20 mg.
ML 200 ml. per serving

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี