สร้างฝายชะลอน้ำ ลุ่มคลองยัน ณ บ้านคลองมุย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

27 September 2018