มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เปิดฤดูกาลสร้างฝายชะลอน้ำ ปีที่ 11 ผสานความร่วมมือ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน

15 September 2018

มีน้ำ มีป่า มีความสุข นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และระบบประปาภูเขา ครั้งที่ 7 ปีที่ 11 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ผืนป่าต้นน้ำ และช่วยเหลือคนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กว่า 15,000 ครัวเรือน ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ ในโครงการสร้างเสริมศักยภาพองค์กรชาวบ้านและเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน ภายใต้โปรแกรม "รักน้ำ" โดย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทน มูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย, คุณวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี, คุณประวีณ จุลภักดี ประธานมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต, ชาวบ้านต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี และอาสาสมัครโคคา-โคลา จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรม ณ หมู่ที่ 13 บ้านคลองมุย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทน มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย กล่าวว่า โปรแกรม "รักน้ำ" เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ที่จะเข้ามาร่วมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ที่มีความจำเป็น ครอบคลุมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ แหล่งน้ำ การสนับสนุนความคิดริเริ่ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐในส่วนท้องถิ่น และองค์กรไม่แสวงผลกำไร ในรูปแบบสามเหลี่ยมแห่งความร่วมมือสู่ความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ ได้ร่วมวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การหาทางแก้ไข และการวัดผลร่วมกัน ปัจจุบันโปรแกรม “รักน้ำ” ได้สร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยในชุมชนต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเราได้ดำเนินงานร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต, องค์กรชุมชนลุ่มน้ำคลองยัน และ พันธมิตรต่างๆ

สำหรับจุดเริ่มต้นของกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำคลองยันในวันนี้ เกิดขึ้นเพราะ ในอดีตป่าต้นน้ำคลองยัน ไม่ได้มีความสมบูรณ์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผนวกกับชาวบ้านในพื้นที่มีความคิดที่อยากจะฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาตในพื้นที่ของตนเอง จึงเกิดเป็นโครงการสร้างเสริมศักยภาพองค์กรชาวบ้านและเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน ภายใต้โปรแกรม "รักน้ำ" โดย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 โดยทุกคนได้ร่วมกันดูแล ฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เช่น สร้างฝายชะลอน้ำ สำหรับกักเก็บน้ำให้ทุกครัวเรือนมีน้ำดื่มน้ำใช้ มีพื้นที่เขตอภัยทานพันธุ์สัตว์น้ำ มีระบบประปาภูเขา มีกลุ่มอาสาเฝ้าระวังลุ่มน้ำจากต้นน้ำสู่ปลาย เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและบริหารจัดการน้ำภายในชุมชนด้วยตัวเอง และมีเครือข่ายองค์กรชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยันที่เข้มแข็ง

นายยินดี สุวรรณโชติ (ลุงทอง) ชาวบ้านลุ่มน้ำคลองยัน กล่าวว่า ดีใจ ปลื้มใจมากๆ ที่มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย รวมถึง อาสาสมัครทุกคน ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนจัดการน้ำอย่างถูกวิธี ถ้าพวกเราขาดน้ำ ทรัพย์สินในน้ำและป่าต้นน้ำแห่งนี้คงไม่มีอีกแล้ว แต่พอมีฝายชะลอน้ำ และระบบประปาภูเขา ที่มีการจัดการน้ำที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ปลาที่เกือบจะสูญพันธุ์ไป กลับคืนมา ชุมชนและตัวลุงเองภูมิใจมากๆ คาดไม่ถึงว่าจะมีวันนี้ได้ เรามีน้ำมากพอจนสามารถตักน้ำขึ้นมาใช้ในบ้านของตัวเองได้ มีประปาภูเขาสำหรับใช้ในการเกษตร ต้องขอขอบคุณทุกๆคน ที่มาช่วย ลุงรู้สึกตื้นตันใจ ถือว่าชีวิตลุง ลูกหลานลุง มีน้ำ มีป่า อยู่ดีกินดี ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข .