โดยมี นางสาวชนิตา เถาถวิล ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – กลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ