Quality System

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัทโคคา-โคลา สหรัฐอเมริกา โดยตรง ให้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ทั้งชนิดอัดลมและไม่อัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าโคคา-โคลา มีความใส่ใจด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน ดังปรากฏในถ้อยแถลงคุณภาพของบริษัทฯ ดังนี้

ภายใต้นโยบายของบริษัทโคคา-โคลา ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ดังนี้

ระบบมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2003 จนถึงปัจุบัน

โรงงานหาดใหญ่

โรงงานพุนพิน

ระบบมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2009 จนถึงปัจุบัน

โรงงานหาดใหญ่

โรงงานพุนพิน

ระบบมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2007 จนถึงปัจุบัน

ระบบมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2012 จนถึงปัจุบัน

โรงงานหาดใหญ่

โรงงานพุนพิน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความใส่ใจลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ เรามีพี่น้องมุสลิม จำนวนมาก บริษัทฯ จึงได้ขอรับรองเครื่องหมาย Halal กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เราผลิต โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Halal ดังนี้

โรงงานหาดใหญ่

โรงงานพุนพิน