Corporate of Tax Policy

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่บริษัทฯ ร่วมดำเนินธุรกิจ

การดำเนินนโยบายด้านภาษีด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะสร้างประโยชน์และความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน