ประกาศขอแจ้งเลื่อนผลผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างประเภทสื่อวัสดุส่งเสริมการขาย ประจำปี 2562