โค้ก ไม่มีน้ำตาล

  • สีธรรมชาติ (INS150d)
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS338,INS331(iii)
  • สารให้ความหวาน (อะซีซัลเฟม เค และ ซูตราโลส)
  • แต่งกลิ่นธรรมชาติ วัตถุกันเสีย(INS211)
  • ไม่ใช่อาหารสำหรับควบคุมน้ำหนัก
แคลอรี่ (%) 0% Kcal
น้ำตาล (%) 0% 0
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 1% 25 มก.
มล. 200 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี