โคคา - โคลา

  • น้ำตาล 10%
  • แต่งรสและเจือสีธรรมชาติ (INS150d)
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS338)
แคลอรี่ (%) 4% 80 Kcal
น้ำตาล (%) 24% 34 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 1% 20 มก.
มล. 200 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี