ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561)

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ % ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 48,040,726 24.115
2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 24,439,839 12.268
3. นางประพันธ์ศรี รัตตกุล 20,136,281 10.108
4. นางสาวพัณณภา รัตตกุล 14,421,647 7.239
5. พลตรี พัชร รัตตกุล 10,381,044 5.211
6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 9,773,723 4.906
7. นางปริยา จีระพันธุ์ 8,656,275 4.345
8. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 7,409,693 3.719
9. นางสาวสิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 3,705,526 1.860
10. นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3,183,807 1.598

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ 27 มีนาคม 2561)

ลำดับ สัญชาติ จํานวนหุ้นที่ถือ % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
1. ไทย 138,805,633 69.68
2. ต่างด้าว 60,412,367 30.32
ยอดรวม 199,218,000 100.00

หมายเหตุ: อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่กำหนด 35.00 เปอร์เซ็นต์