ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน / ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2560
ไตรมาส 3/61
(30 ก.ย. 2561)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
รายได้รวม 5,265.66 5,458.81 5,732.07 5,690.86 4,338.34
สินทรัพย์รวม 3,376.91 4,465.69 4,708.32 4,609.24 4,677.72
หนี้สินรวม 1,846.86 2,115.70 2,235.10 1,943.99 2,013.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,530.05 2,349.98 2,473.21 2,665.24 2,663.92
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 28.41 27.43 31.01 32.35 33.97
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%) 2.19 1.45 4.20 4.93 3.30
อัตรากำไรสุทธิ(%) 2.21 1.90 4.23 5.00 3.33
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 7.62 5.20 10.00 11.03 9.74
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(%) 3.48 3.44 6.29 7.29 6.61
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.58 0.51 1.21 1.42 0.99